Dėl piktnaudžiavimo nuteistas buvęs Lietuvos pašto direktoriaus pavaduotojas

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas an­tra­die­nį dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba pa­što pa­sta­tų par­da­vi­mo by­lo­je kal­tu pri­pa­ži­no bu­vu­sį Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Al­gir­dą Bal­čiū­ną.

 

A.Bal­čiū­nui skir­ta su­bend­rin­ta 150 MGL dy­džio - 19,5 tūkst. li­tų pi­ni­gi­nė bau­da.
Kar­tu su juo bu­vo tei­sia­mi ir ke­tu­ri A.Bal­čiū­no pa­val­di­niai - ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mo ko­mi­si­jos na­riai Ju­lius Kva­ra­cie­jus, Rū­ta Ne­kra­šie­nė, Auš­ra Sa­dau­ny­kai­tė ir Vy­tau­tė Jan­čiū­tė. Jie bu­vo kal­ti­na­mi bend­ri­nin­ka­vi­mu klas­to­jant do­ku­men­tus ir pikt­nau­džia­vi­mu.
R.Ne­kra­šie­nė nuo­spren­džio ne­su­lau­kė, mo­te­ris mi­rė maž­daug prieš me­tus.
J.Kva­ra­cie­jus, A.Sa­dau­ny­kai­tė bu­vo iš­tei­sin­ti dėl vi­sų kal­ti­ni­mų. V.Jan­čiū­tė vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui per­duo­ta lai­duo­to­jui.
Teis­mas taip pat iš­tei­si­no ir šio­je by­lo­je teis­tą bu­vu­sį Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių Er­nes­tą Vai­de­lį.
Lie­tu­vos pa­štas pa­skel­bė kon­kur­są įsi­gy­ti pa­sta­tus Vil­niu­je, Fi­la­re­tų gat­vė­je, ir Ky­bar­tuo­se. Pa­sta­rą­jį pa­sta­tą įsi­gi­jo vie­tos kle­bo­nas.
A.Bal­čiū­nas - bu­vu­sio pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko pa­ta­rė­jo, įta­kin­go bu­vu­sios LDDP vei­kė­jo Vla­di­mi­ro Be­rio­zo­vo žen­tas.
Vie­ną iš Lie­tu­vos pa­što va­do­vų 2009 me­tų rug­sė­jį su­lai­kė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.
A.Bal­čiū­nas yra kal­ti­na­ma­si ir ki­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je - ją nag­ri­nė­ja Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas.
 
iš BNS, 2013 05 14