Įtariant kyšininkavimu, sulaikyti "Lesto" darbuotojai

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Vil­niaus val­dy­bos par­ei­gū­nai tre­čia­die­nį su­lai­kė du bend­ro­vės "Les­to" Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tro Elek­tros aps­kai­tų veik­los or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus dar­buo­to­jus.

 

Jie įta­ria­mi par­ei­ka­la­vę ir pri­ėmę 18 tūkst. li­tų ky­šį iš ne­tei­sė­tai elek­trą nau­do­ju­sio as­mens už pri­skai­čiuo­tos ža­los bend­ro­vei "Les­to" su­ma­ži­ni­mą nuo 111 tūkst. li­tų iki 27 tūkst. li­tų, pra­ne­šė STT.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai.
"Les­to" bend­ra­dar­biau­ja su ty­ri­mą at­lie­kan­čiais STT par­ei­gū­nais. Bend­ro­vė pra­ne­šė sa­vo ini­cia­ty­va at­lie­kan­ti vi­di­nį pa­ti­kri­ni­mą dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tos at­ski­rų dar­buo­to­jų veik­los, įta­ria­mie­ji nu­ša­lin­ti nuo veik­los bend­ro­vė­je.
"Dar nė­ra pa­teik­tų aiš­kių ty­ri­mo iš­va­dų ar pri­im­tų spren­di­mų, to­dėl dau­giau in­for­ma­ci­jos bend­ro­vė vie­šai ga­lės su­teik­ti pa­si­bai­gus ty­ri­mui", - tei­gia­ma ket­vir­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me "Les­to" pra­ne­ši­me.