STT įvertino savivaldybių antikorupcijos komisijų veiklą

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdyba įvertino Lietuvos Respublikos savivaldybėse veikiančių antikorupcijos komisijų veiklą 2012 metais ir nustatė šių komisijų veiklos trūkumų.Antikorupcijos komisijos yra sudarytos 59-iose savivaldybėse (išskyrus Visagino savivaldybę), tačiau ne visos komisijos veikia efektyviai.

STT pareigūnų nuomone, antikorupcijos komisijų veiklos efektyvumą mažina šie veiksniai:

1. Įstatymuose nereglamentuota savivaldybių antikorupcijos komisijų sudarymo tvarka, nenustatytos komisijos narių teisės ir pareigos, kompetencijos ribos, todėl šių komisijų veikla yra skirtinga, nors jos ir veikia pagal savivaldybių tarybų patvirtintus veiklos nuostatus.

2. Daugumos savivaldybių antikorupcijos komisijų veikla yra per daug formali, nevisiškai vykdomos ar netinkamai vykdomos komisijų nuostatuose įtvirtintos funkcijos.

3. Kai kurios savivaldybių antikorupcijos komisijos rengia komisijos nuostatus, nors ir vadovaudamosi kitų savivaldybių antikorupcijos komisijų sudarymo ir veiklos praktika, tačiau  nuostatuose neįtvirtina konkrečių funkcijų, susijusių su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

4. Per mažai teikiama informacijos. Dažniausiai interneto tinklalapiuose savivaldybės skelbia tik informaciją apie savivaldybėse veikiančių antikorupcijos komisijų sudėtį ir komisijų veiklos nuostatus, bet neskelbia savivaldybės antikorupcijos komisijų veiklos rezultatų, pavyzdžiui: komisijų veiklos ataskaitų, komisijų priimtų sprendimų.

Specialiųjų tyrimų tarnyba šį apibendrinimą pateikė Lietuvos savivaldybių asociacijai, kuriai  siūlo surengti diskusiją apie savivaldybių antikorupcijos komisijų veiklą.